fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

ערכת קלפים פתוחים

מה הם "קלפים פתוחים"?

"קלפים פתוחים" הינה ערכה ייחודית שפותחה במכון "שילוב"  לעבודה טיפולית עם יחידים, זוגות, משפחות וקבוצות המתמודדים עם פגיעות מיניות. הצורך בערכת "קלפים פתוחים" עלה במהלך הטיפול המורכב שנעשה כבר שנים ארוכות במכון, עם משפחות המתמודדות עם פגיעה מינית ומתקשות "לפתוח את הקלפים".  הערכה יושמה גם בטיפולים אחרים ונמצאה תורמת ויעילה. השימוש בערכה מעודד פתיחות ושיתוף הדדי בין בני זוג, בין הורים וילדים ובין המטופל למטפל. ניתן להיעזר במידע שעלה במהלך השימוש בקלפים, לשם בניית התכנית הטיפולית וכן לשם מעקב.

בערכה שלושה סוגי קלפים ולוח ציר הזמן, בהם ניתן להשתמש בצירופים שונים ובשלבים שונים של הטיפול. זאת בהתאם ליצירתיות ולשיקול הדעת של המטפל.

הרכב הערכה:

א. שלושה סוגי קלפים:
     1. 40  קלפי אירועי חיים
     2. 20 קלפי רגש
     3. 70 קלפי מחשבות ורגשות

ב. לוח ציר הזמן

קלפי אירועי חיים: קלפים המייצגים בצורה גרפית ובמילים אירועי חיים אישיים ומשפחתיים. ביניהם קלפים של אירועים קשים ואף טראומטיים כמוות ומחלה, לצד אירועים חיוביים כחגיגה והצלחה.
באמצעות הקלפים אפשר לקדם שיח כן ופתוח. לעודד דיבור בקול אישי על המשמעות של החוויות, לאפשר התוודעות להבדלים שבין חברי משפחה, לתת מקום והערכה לשונות ולנבדלות ולסייע בפיתוח אמפטיה.

קלפי רגש: קלפים המציגים רגשות ויחסים באמצעות איורים צבעוניים של משפחת חיות. הם בעלי מרכיבים השכלתיים. ניתן להשתמש בהם במשולב עם כל אחד או יותר מארבעת מרכיבי הערכה האחרים או בנפרד.
האלמנט המשחקי שבקלפים מאפשר  ביטוי של רגשות, בעיקר אצל ילדים.

קלפי מחשבות ורגשות: קלפים בהם מודפסים משפטים של מחשבות, רגשות וסימפטומים, השכיחים במקרים של פגיעות מיניות במשפחה ומחוצה לה.
השימוש  בקלפים כדי מאפשר למשפחה דיבור על מה שעובר עליה בעקבות הפגיעה המינית, מאפשר להעביר מסרים פסיכו חינוכיים לגבי פגיעות מיניות במשפחה, עוזר למשפחה להתקרב לחוויה של הנפגע/ת.

לוח ציר הזמן מכיל שני צירים. הציר האופקי מיצג את רצף הזמן והציר האנכי מיצג רגשות הנעים מחיוביים (מעל הציר האופקי) לשליליים (מתחתיו).
ניתן לארגן על ציר הזמן את האירועים המשמעותיים בחיי המטופל/ים על שני הרצפים של הזמן והרגש, לאפשר נגיעה בחלקים כואבים בצורה פחות מאיימת על ידי הכנסת אלמנט משחקי, לתת מקום לדברים נורמטיביים וחיוביים לצד מאורעות קשים. להקל על ילדים לדבר על הדברים בעזרת החזות המשחקית.

panda

3