fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

פגיעות מיניות

ראש היחידה לטיפול בפגיעות מיניות: חיים כהן M.S.W

היחידה המטפלת  בפגיעות מיניות בתוך המשפחה נוסדה בשנת 1998 על ידי חברי צוות במכון שילוב, לאור הפניית משפחות שהתמודדו עם בעיה קשה זו למכון וההכרה בכך שהטיפול במשפחות אלה מצריך מומחיות.

עבודתנו ביחידה ממשיכה את הראייה המערכתית של הבנה וטיפול בבעיות בתוך ההקשר ומבנה המערכת המשפחתית. ככל שניתן, אנו מטפלים בכל חברי המשפחה, כולל טיפול בנפגע/ת, בפוגע/ת, ובשאר בני המשפחה.

הגישה שלנו ביחידה מבוססת על ההכרה במקום המרכזי של המשפחה בהיווצרות הבעיה וכן בתהליך הריפוי הפוטנציאלי. למדנו כי במקרים רבים ניתן להפוך את המשפחה בה אירעה הפגיעה הנוראית למקום המתפקד בצורה תקינה ותורם להחלמה. ראינו כי פעמים רבות ניתן לצאת מהתהום של הבושה והכאב אל מקום של תקווה. כאשר המשפחה מתמידה ומשלימה את התהליך הטיפולי המעמיק והמתמשך, עולה הסיכוי של הנפגעים לזכות מחדש בהשתייכות משפחתית, באמפטיה ובהגנה להן הם זקוקים, ויורד הסיכון לחזרת הפגיעה המינית, בהווה ובדורות הבאים.

שאלה נפוצה היא: "האם הטיפול נעשה עם כל בני המשפחה יחד?" והתשובה היא לא. בוודאי לא בהתחלה, ולפעמים גם לא בהמשך. הראייה הטיפולית המשפחתית לוקחת בחשבון את המבנה, את היחסים המשפחתיים, עושה הערכה של הכוחות במשפחה ומשקיעה בחיזוקם. בטיפול המשפחתי עובדים באופן פרטני עם הנפגעים, עם בני המשפחה האחרים, ואם ניתן, גם עם הפוגעים. רק כאשר מתאים וניתן, נעשים מפגשים טיפוליים משותפים.

ייחודיות היחידה שלנו היא העבודה בצוות מטפלים מומחים לנושא. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא בין חברי צוות היחידה, כך שהטיפול במשפחה נעשה בו בעת עם מספר מטפלים, ביחד ולחוד.

גישה טיפולית זו מחייבת שיתוף פעולה, היוועצות עמיתים ומפגשי קו- תרפיה. זאת תמיד תוך שמירה על ביטחון הנפגע/ת. היחידה מדגישה שיתוף פעולה בין הצוות שלנו לבין מטפלים אחרים מחוץ לשילוב.

מכון שילוב, ככל גוף טיפולי, עומד בדרישות החוק לגבי דיווח במקרים של חשש לפגיעה בקטין.

התרומה המקצועית של שילוב
להלן מספר מהכלים המקצועיים והתיאורטיים שפותחו על ידי צוות היחידה בתחום הטיפול בפגיעות מיניות בכלל ובתוך המשפחה בפרט:
* שימוש בוידיאו להעצמת הנפגעים, לפיתוח אמפטיה כלפיהם ולבנייה מחדש של מערכת היחסים במשפחה.
* ערכת "קלפים פתוחים"- כלי עזר למטפל שפותח במטרה לסייע למשפחה המטופלת להתחיל לדבר על הפגיעה באווירה בטוחה, לא מאיימת ולא שיפוטית.

פרסומים של מטפלי היחידה
* כץ-טשרני, ג., גולדשטיין, ע., השימוש בוידיאו ככלי טיפולי עם משפחות שחוו גילוי עריות.  במשפחה, 39, 1997.
* כץ-טשרני, ג., גולדשטיין, ע., טיפול במשפחות שעברו גילוי עריות, בתוך זליגמן צ. וסולומון ז. (עורכות), הסוד ושברו- סוגיות בגילוי עריות, תל אביב: הקיבוץ המאוחד/ מרכז אדלר, אוניברסיטת תל אביב 2004, עמודים 278-301.